درباره نشریه

نشریه ترویجی انار مقاله‌ها و یافته‌های قابل ترویج در زمینه علوم وابسته به “به باغی و فیزیولوژی انار” را جهت رفع چالش‌های موجود در بخش تولید انار، با داوری علمی پذیرفته و منتشر می‌کند.