اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله باید حاوی موضوعی تازه و حاصل مطالعه و پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته  یا همزمان به نشریات دیگر فرستاده نشده‌باشد. مقاله‌هایی که خلاصه آن‌ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده‌باشد، مستثنی هستند. دفتر مجله در ویراستاری، چاپ یا عدم چاپ مقاله آزاد است و مقاله‌های دریافتی بازگشت داده نمی‌شود. مسؤولیت صحت مطالب به عهده نگارنده (گان) می‌باشد.