اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا گودرزی

جنگل و مرتع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

manrrc.ir
ghgodarziatyahoo.com
09188633914

سردبیر

مظاهر یوسفی

حشره‌شناسی کشاورزی عضو هیأت علمی و رئیس بخش

manrrc.ir
mzyousefiatyahoo.com

مدیر داخلی

سکینه فرجی

باغبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

manrrc.ir
s_faraji61atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا وظیفه‌شناس

باغبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

asman2000atgmail.com

حسین فرازمند

حشره‌شناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

h.farazmandatareeo.ac.ir

حمید افضلی

بیماری شناسی گیاهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

afzalihamatgmail.com

مهدی بیات سرمدی

مدیر مجتمع کشاورزی، صنعتی و عمرانی نارگل ساوه و صادر کننده انار

mbsatyahoo.com

زهرا جلیلی مقدم

تغذیه گیاهی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

z.jalilimoghadamatyahoo.com

اکبر جوکار

صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

a.jokaratareeo.ac.ir

سیدحسین هاشمی

ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

shhatyahoo.com

منوچهر یزدان پناه

الکترونیک باغدار نمونه کشوری

miatyahoo.com