نمایه نویسندگان

ا

  • ارزانی، کاظم رهیافت‌های مدیریت عارضه سفیدشدگی‌آریل میوه در باغ‌های تجاری انار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ب

  • برزگر، محسن رهیافت‌های مدیریت عارضه سفیدشدگی‌آریل میوه در باغ‌های تجاری انار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ج

  • جلیلی مقدم، زهرا معرفی نیازهای اکولوژیکی و برخی خصوصیات کمی وکیفی میوه انار رقم واندرفول [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ح

ط

ک

  • کاوند، محمد رهیافت‌های مدیریت عارضه سفیدشدگی‌آریل میوه در باغ‌های تجاری انار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

گ

  • گودرزی، مصطفی بررسی اثرات مدیریت کم آبیاری بر عملکرد محصول انار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

ل

  • لطیفیان، مسعود معرفی نیازهای اکولوژیکی و برخی خصوصیات کمی وکیفی میوه انار رقم واندرفول [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

م

  • میرزاخانی، عباس روش های کنترل آفتاب سوختگی در انار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
  • میرلطیفی، مجید رهیافت‌های مدیریت عارضه سفیدشدگی‌آریل میوه در باغ‌های تجاری انار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

ن

  • نرجسی، وحیده تکثیر رویشی انار(Punica granatum L) با قلمه و عوامل موثر بر ریشه زایی آن [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
  • نرجسی، وحیده تربیت و هرس انار(Punica granatum L) (اصول و روش‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]