بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • برزگر، محسن [1] استاد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ج

ح

ط

  • طباطبایی، سید ضیاء الدین [2] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

ک

گ

  • گودرزی، مصطفی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

ل

م

ن

  • نرجسی، وحیده [1] ببخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
  • نرجسی، وحیده [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی/ پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه