مدیریت کاربردی نماتد ریشه گرهی در باغ های انار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران

چکیده

نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne spp.) از عوامل مهم بیمارگر خاکزی هستند که به دلیل دامنه میزبانی وسیع (بسته به میزان جمعیت و درجه حساسیت میزبان) می‌توانند در اکثر مزارع و باغ‌ها ایجاد خسارت اقتصادی نمایند. انار یکی از گیاهان بسیار حساس نسبت به گونه‌های مختلف این نماتد می‌باشد که علائم خسارت آن بر روی اندام‌های هوایی به‌صورت کاهش رشد، ضعف عمومی، زردی برگ‌ها، ریزش برگ‌های فوقانی و خشک شدن تدریجی سرشاخه‌ها، در ریشه به‌صورت غده‌ای شدن ریشه ظاهر شده و موجبات زوال یا مرگ تدریجی درختان را فراهم می‌آورد. رعایت اصول بهداشتی به منظور جلوگیری از ورود عامل بیماری به باغ، اطمینان از عدم آلودگی زمین برای احداث باغ‌های جدید، مراقبت دائمی از باغ‌های سالم با آزمایش سالیانه خاک و ریشه، احداث نهالستان در مناطق سالم و ضدعفونی خاک نهالستان قبل از تولید نهال، دقت در تهیه نهال سالم و استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای به‌منظور جلوگیری از گسترش نماتد توصیه شده است. برای کنترل آن شخم سالیانه باغ‌های آلوده، حذف علف‌های هرز میزبان نماتد، آفتابدهی خاک قبل از کشت به‌منظور حذف عوامل بیماریزا از خاک، کوددهی به موقع و بالا بردن میزان مواد آلی خاک به‌منظور تقویت درختان و آبیاری به موقع جهت جلوگیری از تنش خشکی به درخت توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application management of root knot nematode in pomegranate orchards

نویسنده [English]

  • maryam hatamabadi farahani
Depatmen of plant protection, Markazi agricultural and natural resources research and education center, Arak, Iran.
چکیده [English]

root Knot nematodes (Meloidogyne spp.) are important pathogenic agents in soil, which, due to the wide range of hosts, can cause economic damage in most farms and gardens, depending on the population size and degree of sensitivity of the host . Pomegranate is one of the most sensitive plants to different species of this nematode. Its symptoms are reduced to growth, general weakness, leaf yellowing, leaf loss, gradual drying of the branch With the root knot. Management of this disease is A)Prevention: Sanitation (weed control, removal of host trees infected by this nematode in the margins of gardens, including berry trees, one of the important hosts of this nematode, enclosing gardens to prevent the transmission of infection by animal or human and disinfection of the floor of the shoe or agricultural implements), no cultivating of cucurbits plants in the orchards, Soil testing before seedling transfer, taking care of healthy gardens by annual test for soil and roots, Provide healthy seedlings for new gardens, using resistant varieties (if possible), and using a drip irrigation system. B)Control: Annual plowing of infected gardens, removal of host weeds, soil solarization, raising soil organic matter and nutrition of trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • integrated management
  • Root knot nematode
  • Meloidogyne