بر اساس مصوبه جلسه 110 شورای انتشارات سازمان در تاریخ 96/9/21 با انتشار مجله ترویجی انار موافقت‌شد. همچنین به استناد نامه شماره 96/227225 به‌تاریخ 96/7/26 کمیسیون انتشارات دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اولیه انتشار مجله ترویجی صادر شد.

هدف از انتشار مجله، گسترش و اعتلای علمی در زمینه های مختلف تولید، فرآوری و صادرات انار، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان اجرایی، مروجان، دانشجویان و باغداران انار با نتایج و دستاوردهای تحقیقات کاربردی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای ترویج یافته‌های علمی و تحقیقاتی است.

این مجله مسائل به‌زراعی، به‌نژادی، تغذیه گیاهی، صنایع غذایی، دارویی و فرآوری، تولید نهال سالم، شناسایی و کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، مقاومت به خشکی، شوری و سرما، مکانیزاسیون، هرس و مسائل مرتبط با باغبانی، صادرات انار و سایر دستاوردهایی که باعث افزایش تولید، کیفیت و بازارپسندی محصول و تولید انار سالم می‌شود را در برمی‌گیرد.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

ترویجی

1. علل ترک خوردگی میوه انار و راهکارهای کنترل آن

صفحه 1-11

علیرضا رحمانیان حقیقی؛ هادی کریمی پور فرد


3. عارضه دانه سفیدی در انار (L. Punica granatum ) و راهکارهای کاهش آن

صفحه 21-28

سکینه فرجی؛ محمد نعیمی؛ ضیاالدین طباطبایی؛ فاطمه کیخایی؛ مسلم شیخی؛ اکبر میر عبداحق


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه