معرفی نیازهای اکولوژیکی و برخی خصوصیات کمی وکیفی میوه انار رقم واندرفول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت جهاد کشاورزی- کارشناس

2 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات

چکیده

انار با نام علمیL. Punica granatumیکی از میوه های مهم مناطق نیمه گرمسیری است که در اقلیم نیمه گرمسیری و مدیترانه ای دارای رشد و باردهی خوبی است. در ایران ارقام مختلف انار در بسیاری از استان‌های کشور در سطحی حدود نود هزار هکتار (نهال و بارور) کشت شده که از این سطح، نزدیک به یک میلیون تن محصول تولید می شود. نظر به اهمیت کشت و کار انار در کشور و تنوع ارقام موجود، به منظور بررسی سازگاری ارقام تجاری دنیا، اخیرا رقم تجاری و بازارپسند انار به نام واندرفول در سطح بسیار کم در برخی استان‌ها توزیع شده است. با توجه به وابستگی شدید انار به شرایط اقلیمی و خاک، ضرورت دارد ابتدا سازگاری این رقم بررسی و پس از اخذ نتیجه در خصوص عملکرد کمی و کیفی آن و مقاومت یا حساسیت آن به انواع تنش ها، نسبت به کشت آن برنامه ریزی گردد. بدین منظور خصوصیات کمی و کیفی این رقم در منابع علمی موجود، بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing ecological requirements and some Quantitative and qualitative characteristics of Pomegranate fruit of var. wonderful

نویسندگان [English]

  • zahra jalilimoghadam 1
  • masoud latifian 2
1 ministry of jahade- agriculture
2 Associate Professor,Ministry of jahade-agriculture
چکیده [English]

The pomegranate (Punica granatum) is one of the most important fruits of the subtropical regions, with suitable growth in the subtropical and Mediterranean climate. In Iran, various cultivars of pomegranate have been cultivated in many provinces of the country with about 90,000 hectares , and about one million tons are produced from this level. Due to the importance of pomegranate cultivation in the country and the diversity of varieties, in recent years, commercial pomegranate variety, such as wonderful, has been distributed to some provinces, for investigation, the compatibility of that. Due to dependence of pomegranate on climatic and soil conditions, it is necessary to investigate the compatibility of this cultivar with quantitative and qualitative of fruits and its resistance or susceptibility to different types of stresses. For this purpose, quantitative and qualitative characteristics of this cultivar, were investigated in available scientific sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • wonderful
  • cultivar