رهیافت‌های مدیریت عارضه سفیدشدگی‌آریل میوه در باغ‌های تجاری انار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور

2 استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس

3 استاد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

به منظور ارائه راه‌کارهای کاربردی در کاهش شدت عارضه سفیدشدگی ‌آریل برخی از عوامل موثر در مدیریت باغ‌ انار همانند استفاده از کود‌های آلی و شیمیایی، آبیاری تکمیلی و استفاده از سایبان بر روی تاج درختان در قالب آزمایشی در باغ انار ̕ملس ترش ساوه̒ واقع در ایستگاه ملی تحقیقات انار ساوه در طی سال‌های 1393 و 1394 بررسی گردید. نتایج نشان داد، که درختان انار مورد مطالعه تحت تاثیر تنش‌های محیطی مانند دمای بالای هوا، کاهش رطوبت نسبی هوا، شوری آب و اثرات متقابل آنها قرار داشتند؛ که در نتیجه برهم کنش این تنش‌ها سبب اخلال در فرایندهای فیزیولوژیکی درخت و بروز عارضه سفیدشدگی آریل در میوه‌های انار گردیده است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از سایبان شاخص عارضه سفیدشدگی آریل را ( تا حدود 24% ) به طور موثر و معنی‌داری کاهش داد، و بر فراوانی میوه‌های سالم ( تا حدود 96% ) افزود. در حالیکه در تیمار شاهد شاخص عارضه سفیدشدگی آریل ( تا حدود 8/56% ) افزایش یافته، و فراوانی میوه‌های مبتلا به عارضه ( تا حدود 06/67% ) افزایش داشت. کوددهی و آبیاری تکمیلی با اینکه اثر مثبتی در کاهش علائم عارضه سفیدشدگی داشتند، اما نسبت به شاهد معنی‌داری نشدند. باغ‌های انار مبتلا به عارضه سفیدشدگی باید به گونه‌ای مدیریت گردند که برآیند آن سبب تعدیل دمای هوا در میکروکلیمای اطراف تاج درخت، افزایش رطوبت نسبی و کاهش اثرات تنش شوری آب و خاک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical Approaches in Reducing Aril Browning Disorder in Commercial pomegranate orchard

نویسندگان [English]

  • mihammad kavand 1
  • kazem arzani 2
  • mohsen barzegar 3
  • majied mirlatifi 4
1 Seed and plant certification and registration institute
2 Professor of Pomology, Department of Horticultural Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor of Food Science and Technology, Tarbiat Modares University, Tehran,
4 Associate Professor of Water Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aril browning (AB) in pomegranate fruit is one of the physiological disorders which critically decreased market acceptability and quality of the fruit recent years. Aril browning disorders characterized by aril softening, degradable in anthocyanin that caused light creamy color and market acceptance. As fruit affected by disorder remain free from external symptoms, they can't be separate out before packed. In order to investigate the effects of the overhead sun screen, supplementary irrigation and fertilizer application on AB disorder of pomegranate (P. granatum cv. ‘Malas-e-Torsh-e-Saveh’), the experiment was carried out in commercial pomegranate orchard, Saveh, Iran during 2014 and 2015. The results showed that pomegranate trees were affected by environmental stresses such as high air temperature, low relative humidity, and water salinity and their interactions. As a result, the interactions of these stresses have disrupted the physiological processes of the tree and induce the AB disorder in pomegranate fruits. The results showed that the overhead sunscreen treatment effectively reduced the aril browning index (~24%) and increased the abundance of non-affected fruit (~%96), conversely the control treatment increased aril browning index (~56.8%) significantly and the abundance of the affected fruits increased up to 67.06%. Moreover, the supplementary irrigation and fertilizer application ameliorated AB disorder. According to the present study, AB influenced by high temperature, low relative humidity, and water quality as well as their interactions. Finally, it seems that pomegranate orchard must be managed to modify high air temperature, increase relative humidity, and reduce of salt stress in soil and water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pomegranate
  • Aril Browning
  • Physiological Disorder
  • Anthocyanin
  • Supplementary Irrigation
  • Overhead Sunscreen