تربیت و هرس انار(Punica granatum L) (اصول و روش‌ها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات زراعی و باغی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی/ پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه

2 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

چکیده

رشد رویشی انار در سال‌های اول، سریع بوده و درختان جوان آن در صورت برخورداری از شرایط مناسب، زودتر به بار می نشینند. باردهی و افزایش عملکرد محصول و کیفیت میوه درخت انار، به شدت متاثر از نوع تربیت و فرم هرس درخت می‌باشد. تربیت صحیح درخت انار، از همان سال‌ اول پس از کاشت نهال، در جهت تمرکز بر فرم‌ دهی صحیح درخت براساس رقم و اقلیم منطقه، حفظ زاویه مناسب بین بازوهای انتخابی و تربیت و حفظ شاخه‌های میوه دهنده، درخت را به سمت اسکلت مناسب و اصولی هدایت می‌کند. انجام عملیات هرس درختان انار نیز از طریق، سربرداری سالیانه برای حفظ ارتفاع درخت، تنک کردن مرکز تاج درخت برای دریافت نور کافی، توزیع نرمال شاخه‌های بارده در سطح جانبی تاج برای تولید میوه درون تاج و جلوگیری از آفتاب سوختگی آن، حذف مستمر پاجوش‌هاو نرک‌ها و شاخه‌های خشک، مزاحم و بیمار برای تامین سلامت گیاه، برای دستیابی به حداکثر کیفیت و کمیت محصول در زمان بلوغ درخت، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training and pruning of pomegranate (Punica granatum L.) (principles and methods)

نویسندگان [English]

  • vahideh narjesi 1
  • seyed zia tabatabaee 2
1 Cropand Horticultural Science Research Department/Markazi Agricultural and Natural Resources Researchand Education Center/arak/saveh
2 crop and Horticultural Science Research Department / Markazi Agricultural and Vatural Resources Research and Education Center/ Arak/ Iran
چکیده [English]

Pomegranate is a tree that has a rapid vegetative growth in its early years, and its young trees, if fit, will produce fruit sooner.According to the region's cultivars and climates, maintaining the appropriate angle between the selected branches of the tree, Training and maintaining buds, thinning the center of the crown of the tree in order to get enough light,maintaining the height of the tree, thinning the lateral branches to prevent the density of branches in the adjacent trees space, the continuous removal of suckers to prevent the tree's longitudinal growth, and removing the branches, the intruder and the patient to ensure the plant's health, can move the tree toward a suitable and desirable form to reach the maximum quality and quantity of the product at maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pomegranate"
  • "Training"
  • "Pruning"
  • Sucker"