بررسی اثرات مدیریت کم آبیاری بر عملکرد محصول انار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

در این تحقیق جنبه‏های مختلف و قابلیت کاربرد کم آبیاری برای محصول انار مورد ارزیابی قرار گرفته و بدین منظور از یافته‏های تحقیقات مختلف انجام شده در نقاط مختلف دنیا استفاده شده است. نتایج بررسی‏ها نشان دهنده واکنش و تغییرات فیزیولوژیکی متفاوت درخت انار تحت رژیم‏های مختلف آبیاری می‏باشد و عمدتاً درخت انار با ایجاد مکانیزم اجتناب از تنش و مقاومت در مقابل تنش با تنش آبی ناشی از کم آبیاری مقابله می‏نماید. در مجموع با توجه به نتایج تحقیقات مختلف می‏توان بیان کرد که اثر کم آبیاری بر کیفیت میوه انار می‏تواند به شکل‏های مختلف بروز نماید. این اثرات می‏تواند مثبت و یا منفی باشد که بیشتر از هر چیزی به روش کم آبیاری به کار رفته، مقدار تنش اعمالی و نحوه مدیریت صحیح کم آبیاری بستگی دارد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده می‏توان بیان کرد که کم آبیاری با روش خشکی موضعی ریشه با کاهش حداکثر 25 درصدی مصرف آب نسبت به آبیاری کامل بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت. بر اساس بررسی انجام شده مشخص گردید که استفاده از کم آبیاری ضمن کاهش مصرف آب باعث افزایش بهره‏وری مصرف آب شده و با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی‏های متعدد می‏تواند به عنوان یک راهکار عملی و مفید در مدیریت تولید محصول و مقابله با بحران کم آبی مورد توجه و استفاده قرار گیرد. با وجود این، برای بدست آوردن نتیجه مطلوب رعایت اصول مدیریت کم آبیاری لازم و ضروری می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effects of Deficit Irrigation Management on Pomegranate

نویسنده [English]

  • mustafa goodarzi
Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran
چکیده [English]

sustainable methods to increase crop water productivity are gaining importance in arid and semi-arid regions. In this study, applicability and different aspects of deficit irrigation on pomegranate was evaluated. For this purpose, various research findings fom different parts of the world have been used. The results of these studis indicate different physiological responses and changes in pomegranate under different irrigation regimes. Mainly the pomegranate tree comfronts with water stress caused by deficit irrigation by creating a mechanism to avoid stress and resistance to stress. In general, according to the results of various studies, it can be concluded that the effect of defcit irrigation on the quality of pomegranate fruit can be expressed in different forms. These effects can be positive or negative, which mostly depends on deficit irrigation method, the amount of stress applied and the proper management of deficit irrigation. According to the results of these studies, it can be concluded that deficit irrigation by partial root zone drying method with a 25% reduction in water consumption compared to full irrigation, will give the best result. Based on the obtained rsults, it was determined that using deficit irrigation while reducing water use will increase water use efficiency and, given the water crisis condition and multiple drought events, it can be used as a practical and useful solution in the management of crop production and deal with the water crisis. Nevertheless, in order to obtain the optimal result, compliance with the principles of deficit irrigation management is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • Deficit Irrigation
  • Water Productivity
  • Yeild
  • Drought Stress