روش های کنترل آفتاب سوختگی در انار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش زراعی و باغی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده

انار((Punica granatum بومی ایران است. حاشیۀ کویر و مناطق مرکزی و جنوبی کشور با تابستان های گرم و خشک مهم ترین مناطق تولید اقتصادی انار محسوب می شوند. با وجود انعطاف پذیری انار به انواع آب و خاک و شرایط نامساعد اقلیمی، آفتاب سوختگی یکی از عوارض رایج در مناطق کشت انار است که به ویژه در سال‌های اولیه باردهی به ویژه در بخش جنوبی درخت رخ می‌دهد. پوست میوه هایی که در معرض نور شدید و مستقیم خورشید قرار می گیرند در اثر شدت تابش سوخته و کیفیت و بازار پسندی آن ها کاسته می شود. تنش گرمایی سبب می شود چنین میوه هایی معمولا شادابی خود را ازدست می دهند. دانه های انار در قسمت های آفتاب سوخته رشد طبیعی نکرده وکوچک، کم آب وتا حدودی بی رنگ باقی می مانند. حساسیت بالای میوه انار باعث می گردد بخش هایی از میوه که فبلا" در سایه رشد کرده اند چنانچه در معرض نور شدید قرار گیرند، دچار آفتاب سوختگی شوند. انتخاب ارقام مناسب، پرهیز از هرس شدید و تربیت صحیح درخت ، استفاده از سایبان و پوشش میوه با موادی مثل کائولین از روش های کاهش این خسارت در باغات می باشد. در این مقاله سعی گردیده است به بررسی علل آفتاب سوختگی و راه های کاهش این خسارت در باغات انار پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control methods of sunburning in pomegranate

نویسنده [English]

  • Abbas Mirzakhani
-Horticulture Crops Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Arak, Iran
چکیده [English]

Pomegranate(punica granatum L.) is native of Iran. Around the central desert and southern regions with hot and dry summers are the most important economic regions of pomegranate production. Despite the flexibility of pomegranate to soil and climatic conditions, sunburn is a common occurrence in pomegranate, especially in the early years of fruiting, and in southern part of the trees. The skin of the fruits which exposed to direct and sever sunlights were burned and cause reduction in pomegranate quality and marketability. The heat stress caused these fruits lost freshness. In sunburned regions, Arils do not grow normally and were small, water- free and pale. The high sensitivity of pomegranate fruit causes parts of fruits which have grown in the shade when exposed to intense sunlight, become sunburning. Selection of suitable cultivars. avoiding from sever pruning and proper training, using shading covers and covering fruits with materials such as Kaolin are ways to reduce this damage in the gardens. In this review article we explain reason of sunburn and methods of reducing this injury in pomegranate orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress
  • Kaolin
  • Fruit
  • quality